• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Plan for overgang barnehage - skole

Ved overgangen fra barnehage til skole skal barn i Klæbu oppleve:

 • Jeg har fått en god avskjed med barnehagen  
 • Jeg har med meg erfaringer og læring fra barnehagen som gjør meg godt rustet til skolestart
 • Jeg skal være godt kjent med skolen

              Spørsmål om skolestarten går til skolene.

 

              

 

Overganger kan beskrives som en prosess av endringer som barnet og familien erfarer når det beveger seg fra en setting til en annen.

Disse overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet.

Det er viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling, selvbilde og livskompetanse.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veileder, ”Fra eldst til yngst”. Veilederen har som mål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en helhet og sammenheng for barna i overgangen.

Departementet forutsetter at samarbeidet mellom barnehage og skole bygger på et likeverdig partnerskap, og at barnehagen og skolen beholder sin egenart i dette arbeidet.

Her kan du hente brosjyren for å skrive ut:

  Plan for overgang barnehage-skole

         

Rammebetingelser og regelverk

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene, og både barnehagen og skolen har et ansvar for at barn kan møte disse ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger.

 Rammeplanen for barnehagen kapittel 5:

”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.”

 I prinsippene for opplæringen (Læringsplakaten) heter det at:

Godt systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet

Om barnehagens arbeid

Barnehagens innhold er delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring.

Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og motivasjon for å lære mer.

I alt vi gjør i barnehagen jobber vi tverrfaglig med fagområdene.

Fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst
Barnehagen skal bidra til at barna mester å lytte, observere og gi respons i grupper med flere barn og voksne. Barna skal støttes i å utvikle et språk som kan utvikle følelser og som hjelper barnet i sosial kontekst. Barnehagen skal bidra til at barna møter et mangfold av tekster og opplever glede og spenning i møtet med lesing, samtale og fortelling

Kropp, bevegelse, mat og helse
Barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og ute, året rundt. Samt utvikle gode vaner for hygiene og et variert kosthold. Kunne sette grenser for egen kropp og respektere andre sine grenser.

Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen skal bidra til at barna får oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Barna skal få styrket sin kulturelle identitet og sitt personlige uttrykk.

Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold. Utforsker og eksprimenterer med naturfenomener og fysiske lover. Få kjennskap til  bærekraftig utvikling og hvordan de kan ta vare på naturen.

Antall, rom og form
Barnehagen skal bidra til at barna utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper. Uundersøker og får erfaringer med løsning av matematiske problemer.

Etikk, religion og filosofi
Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen..

Nærmiljø og samfunn
Barnehagen skal bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. Styrke kunnskap om lokalsamfunnet og støtte barna i utforskning og oppdagelse av nærmiljøet sitt.

Skolestarteren i barnehagen:

Faglig arbeid:

 • Sosialt samspill
 • Skrive navnet sitt
 • Rim og regler
 • Lytte ut førstelyd
 • Begrepslæring – størrelse, mengde, preposisjoner.
 • Skrivedans
 • Tall og bokstaver – illustrert og hengt opp
 • Matteleik
 • Gjøre oppmerksom på at det finnes flere språk, eks. lære enkeltord på engelsk, KUL – kultur for lesing
 • Tekstskaping
 • Språk- og begrepstrening
 • Musikk/ opptredener

Selvstendighetstrening:

 • Finne klær og kle på seg selv
 • Do- trening
 • Turtaking og rekke opp hånda
 • Blyantgrep
 • Bruke saks
 • Trafikkopplæring
 • Konflikthåndtering
 • Delta på samlingsstunder for småskoletrinnet på skolene
 • Besøke skole og SFO etter jul
Forventninger til foresatte
 • være positiv til overgangen mellom barnehage og skole

 • gi nødvendig informasjon til barnehage og skole slik at overgangen blir i tråd med målene som er satt

 • ta del i det praktiske og faglige arbeidet som barnehage og skole gjør

 • lese sammen med barnet

 • hjelpe barna med å rydde i sekk og garderobe
Om skolens arbeid med førsteklassingen

Faglig arbeid:

 • Bygge videre på arbeid gjort i barnehagen.
 • Ha god kunnskap om innholdet i rammeplanen
 • Kartlegge elevene for å finne ut hvor de står faglig
 • Jobbe videre med språkutvikling, språkleiker, ellevers, rim og regler. Individuelle opplegg ut fra tester – lesehefter
 • Begrepslæring
 • Tallmengder og tallforståelse
 • Bokstavinnlæring
 • Lesing
 • Engelsk muntlig
 • Konflikthåndtering
 • Klassemiljø/klasseregler
 • Uteskole

Selvstendighetstrening:

 • Ansvarsoppgaver, holde orden
 • Påkledning
 • Læringsmiljø – vennskap, konflikthåndtering, rutiner i hverdagen
Huskeliste for overgangen barnehage/ skole
Når Tiltak Ansvar
August Oversikt over "Rusk og Rask" samlinger på Sørborgen, og samsang på Tanem sendes barnehagene.  Skolene
Gjennom året Nettverksmøter for de som leder skolestartgruppene.  Informasjon om ansvar for skolestartere deles med oppstart.  Skolene deltar i 2 møter, høst og vår.  Barnehagene
August /vår Samarbeidsmøte på ledernivå for å evaluere rutiner ved overgangen.  Fagsjef
Så tidlig som mulig

Skolen får opplysninger om barn med spessielle behov, for å muliggjøre god planlegging av overgangen.

 Rektor
 Styrere
 PPT
I løpet av året  Barnehagene tar kontakt med skolene og avtaler besøk for gjeldne skoleår.  Lærere på 4. og 5. trinn kontaktes.  Barnehagene
Februar Innskriving
Barnehagene får beskjed i god tid om når denne dagen er. 
Personalet i barnehagene bistår skolene.  Foreldrene bringer barna til og evt. tilbake.  tanem og Sørborgen samkjøres denne dagen.
 Skolene
 Samtykke Skolene innhenter og legges fram samtykkeerklæringer fra foresatte i overføringssamtalene.  Skolene
 Mai Skolene deler barna i klasser etter fastsatte kriterier.  Skolene
 Mai / Juni Kontaktlærere og pedagogisk leder har overføringssamtaler på skolene når klassene er klare.   Skolene v/kontaktlærere
 Juni  Innskolingsdag - skolene gir beskjed i god tid når denne dagen blir.  Barnehagene r med på skolen.  Tanem og Sørborgen har forskjellig dag.  Brevet fra skolen presiserer at foreldrene ikke skal være med.  Skolene