• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Barnehageopptak

Søknadskjema 

Her finner du søknadskjema for årets barnehageopptak.

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema

 

Opptaket til alle barnehagene er samordnet og det søkes på ett skjema. Alle som står på venteliste må søke på nytt.

Retningslinjene for opptak er nedfelt i vedtektene for barnehagen. Vedtektene for de kommunale barnehagene finner du her.

  Vedtekter for de kommunale barnehagene i Klæbu

For de ikke-kommunale barnehagene henvises det til barnehagenes hjemmesider.

Det gjøres oppmerksom på at når det i søknaden henvises til spesielle forhold f.eks. sykdom eller andre store belastninger, skal det framlegges dokumentasjon. Dokumentasjonen må dreie seg om den innvirkning det har på tilbudet barnet trenger.

Regler for foreldrebetaling

Reglener for foreldrebetaling finner du i
"Forskrift om foreldrebetaling"

 https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Det gis søskenmoderajon og det er regelen for redusert betaling basert på husstandens inntekter.

Kommunen har ansvar for behandling av av søknader om redusert foreldrebetaling, også for de med plass i private barnehager.

Rett til plass

Barn født t.o.m 31. november det året det søkes om plass for,  har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år.

I Klæbu er det et kommunestyrevedtak på at barn uten rett til plass/ 0-åringer skal få plass så sant det er ledig kapasitet.

Dette gjelder til 01.01.2020 dvs barn født i desember året før opptaksåret.

 Beskrivelse av tjenesten

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til:

  • Alder 
  • Funksjonsnivå 
  • Kjønn 
  • Sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
Målgruppe

Barn 0 til 6 år som bor eller flytter til kommunen.

Veiledning

Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Har barnet ditt rett til prioritet, må uttalelse fra sakkyndig instans legges ved søknaden.

Vilkår

Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. 
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier.

Administrasjon av søknad

Tildeling av plass skjer i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Ved det årlige hovedopptaket varsles du skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret tilbys først søkere fra ventelisten plass. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som informeres om at plassen er tilbudt en annen.