• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Avlastning

Henvendelser om omsorgstjenester som krever enkeltvedtak skal behandles i tjenesteteamet. I tillegg skal henvendelser som krever samordning av kommunale tjenester inn til teamet. 

Det er en forutsetning at den som søker har gitt skriftlig samtykke før søknaden blir behandlet.

Søknad og samtykkeerklæring.pdf

Søknad sendes til:

Klæbu kommune
Tjenesteteam
Postboks 200
7541 KLÆBU

Informasjon om tjenesten:

Innhold 

Har du daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, kan du søke om å få avlastning. Du kan også søke om avlastning for omsorgsoppgaver dersom du selv er funksjonshemmet eller syk.

Avlastningen kan være noen timer, døgn eller helger per måned, eller mer omfattende ordninger. Den kan foregå i:

 • barnets eller ungdommens hjem
 • avlasterens hjem
 • en avlastningsbolig spesielt tilrettelagt for barn og unge

Formålet ved avlastningen er å:

 • hindre overbelastning hos deg som omsorgsyter 
 • gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie 
 • opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk
 • gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig.

Målgruppe 
 • Foreldre, foresatte eller familie til barn eller ungdom med funksjonshemming eller kronisk sykdom
 • Foreldre eller foresatte som selv er funksjonshemmede eller alvorlig syke
Hvordan søke 

For å få avlastning sender du søknad til kommunen. Søknaden bør være detaljert og beskrive dine behov. Ta med opplysninger om:

 • på hvilken måte omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • du er hjemmeværende med barnet eller ungdommen
 • barnet eller ungdommen har andre dagtilbud
 • det er andre barn i familien
 • du er alene om omsorgen
Vilkår 
 • Omsorgsarbeidet du utfører må være særlig tyngende.
 • Du må ha et reelt behov for avlastning.
Lover 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (Kommunens ansvar overfor pårørende)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 (Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver)

Klage 

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Annen informasjon 

Når mor eller far blir alvorlig syk (helsenorge.no)

Pris 

Avlastning er gratis.