• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Eiendomsskatt

Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Klæbu kommune, og de bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Hvem gjelder eiendomsskatten for?

I Klæbu kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk. Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten. Unntak kan være hvis det fins en langvarig festeavtale, eller hvis et ikke tinglyst eierskifte kan dokumenteres med kjøpekontrakt el.  Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten. Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.  Hvis det er flere eiere blir en av dem satt som kontaktperson. )

Eiendomsskattens størrelse

Det er eiendommens anslåtte markedsverdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdivurderingen gjøres av en takstnemnd og fastsettes i en egen eiendomsskattetakst (takstskjema).
 
Eiendomsskatt = (eiendomsskattetakst - bunnfradrag) * skattesats.

Det er Kommunestyret som hvert år (ifm behandling av årsbudsjett) vedtar skattesatsen på bolig og på næring (mellom 2 og 7 promille) samt ev.bunnfradrag.   Bunnfradrag er et kronebeløp (per boenhet godkjent med eget kjøkken, bad og wc), som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.    Endring i skattesats, størrelse på bunnfradrag og andre generelle endringer informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt ved utlegging av skattelister til offentlig ettersyn.

Når kommer fakturaen?

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall fire ganger i året:

  • 1. termin – ca.20. mars
  • 2. termin – ca.20. juni
  • 3. termin – ca.20. sep.
  • 4. termin – ca.20. des.
Når blir endringer i eiendomssituasjonen regnet med?

Endringer på bygg og tomt som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten. Når kan man se skattelistene for eiendomsskatt? Eiendomsskattelistene kunngjøres og ligger ute til offentlig ettersyn på rådhuset i min 3 uker hvert år – vanligvis fra 1.mars. Datoer kunngjøres på kommunens web-sider og i lokale aviser.

Klage på takst

De som får ny eller endret eiendomstakst får melding om dette i eget brev før fakturering av 1.termin i skatteåret. Dersom man mener taksten er feil kan man klage på denne.  Det må klages skriftlig innen seks uker etter at melding om takst er mottatt.

Eventuell klage sendes:

Klæbu kommune Eiendomsskatt Postboks 200 7541 Klæbu, eller helst om mulig på epost til postmottak@klabu.kommune.no

Klagen vurderes av Eiendomsskattekontoret og vurderes ift. ev.korrigering eller omgjøring av takst i takstnemnda. Dersom klage ikke kan føre til korrigering /omgjøring legges den fram for egen klagenemnd. Faktura for eiendomsskatt må vanligvis betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato. Dersom klagen tas til følge vil ev for mye innbetalt eiendomsskatt refunderes.

Ligningsverdi og eiendomsskatt

For bolig- og fritidseiendommer er det i Klæbu kommune i dag ikke sammenheng mellom verdsettelse for ligningsformål (staten v/Skatteetaten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål (kommunen). Du kan lese mer om ligningsverdi for bolig- og fritidseiendommer på Skatteetatens web-sider. Ligningsverdien utgjør vanligvis en % av markedsverdi Eiendomsskattetaksten som kommunen setter etter Eiendomsskatteloven skal imidlertid være tilnærmet 100 % av markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering.

Før kommunesammenslåing med Trondheim fra 2020 vil det tas nærmere stilling til hvilket takseringsgrunnlag som skal gjelde far det tidspunkt kommunene slås sammen.

Takseringsmetode, lovgrunnlag og historikk

Hvordan skjer takseringen? 

Hvert år endres taksten for mange eiendommer i kommunen. Dette er eiendommer hvor det er gjort endringer i form av nye bygg, tilbygg, revet bygg, fradeling, sammenslåing, areal endringer osv. Disse endringene blir besiktiget/kontrollert på hver enkelt eiendom. Kommunen har innleid fagkompetanse for å foreta denne jobben

Skattetaksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Faktaopplysninger om tomter og bygninger og anlegg blir i all hovedsak hentet fra godkjente bygningstegninger og det nasjonale eiendomsregisteret matrikkelen. Dette er informasjon om areal, bygningstype, antall boenheter mm.

Info om egen eiendom finnes i søkbare registre, innlogging kreves for innsyn i Matrikkelen.

Du kan også søke opp din eiendom i karttjenester på kommunes hjemmeside.  Dersom du ønsker mer informasjon som tinglyst eier av eiendom, kan du få det ved å logge inn via ID-porten på kartverket sin tjeneste seeiendom.

For detaljopplysninger kan man kontakte Eiendomsskattekontoret.

Kvadratmeterpriser for tomt og bygninger fremkom ved prisanalyser i samarbeid med eiendomsmeglere, eiendomsselskaper, entreprenører og borettslag i 2015. Sammen med faktaopplysningene gir disse en første sjablongtakst. I tillegg gjøres det alltid skjønnsmessige vurderinger for å komme fram til endelig takst.  Skjønnsmessige vurderinger tar for seg standard og beliggenhet for eiendommene, og innebærer blant annet en utvendig besiktigelse. Det er også gjort analyser av priser i forskjellige områder i kommunen, men hver eiendom vurderes individuelt.

Faktaopplysninger  &  Skjønnsmessige vurderinger  =>  Eiendomsskattetakst 

Lovgrunnlag 
Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Eiendomsskattetaksering skjer i henhold til kapittel 3 i eigedomsskattelova. Verdien av eiendommen skal settes til "det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal".

I Klæbu kommune er det en sakkyndig nemd (Takstutvalget) som vedtar takstene på bakgrunn av forslag framsatt av eiendomsskattekontoret. Dette er i tråd med § 8 i eiendomsskattelova.

Til skatteåret 2015 takserte Trondheim kommune alle skattepliktige eiendommer. Verdiene fra en slik "Alminnelig omtaksering" skal stå i 10 år. Der det skjer relevante eiendomsendringer (nye eiendommer, nybygg, seksjonering ol) gjøres en omtaksering, men verdien skal tilsvare markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering.   Eiendomsendringer som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

Etter ti år har kommunen anledning til å gjøre en såkalt kontortaksering. Det vil si at alle takster heves med en fast prosentsats. Kommunestyret kan da vedta at takstverdien skal økes med en gitt % i forhold antatt markedsverdi ved siste alm.taksering. Dette gjelder også alle nye og endrede eiendommer som skal ha eiendomsskatt.

Kontakt oss

Postadresse:
Klæbu kommune, Eiendomsskatt, Postboks 200, 7541 Klæbu.

Besøksadresse:
Rådhuset, Vikingv.8.

E-post:
Postmottak@klabu.kommune.no (merkes Eiendomsskatt)