• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Norm for graving i offentlig veggrunn

Kommunen er vegmyndighet på kommunale veger i henhold til veglovens § 9.

Dokumentet er en forenklet norm for Klæbu kommune for kabelarbeider i veggrunn.  Det vises for øvrig til Trondheim kommunes vegnorm for arbeider som ikke er nevnt her. Unntak fra dette tas opp med ansvarlig representant for vegmyndigheten.

Dersom vegen er asfaltert innen de siste 5 år stilles ekstra strenge krav til gjenoppbygging.

Hovedregler:

Krav til istandsetting av dekke

Besørt trafikkareal Omfang og gravebredde Krav til dekkefornyelse
Vegbane All graving i vegbane
Halve vegbredden
Hele kjørefeltbredden reasvalteres.

Halve vegbredden reasfalteres.

Hele vegbredden reasfalteres.
Fortau, gang og sykkelanlegg All graving i fortau, gang og sykkelanlegg.

Graving berører kantsteinlinje
Hele bredden reafalteres.

Vegbane renkappes 20 cm fra kantstenlinje og reafalteres
Øvrige arealer Avstand fra renskåret asfalt til skjøt, vertikalt hinder, kantstein eller lignende < 1m Dekket fornyes helt inn til skjøten /hinderet.

All asfalt, også på fortau og gang/sykkelanlegg, skal komprimeres med vibrasjonsvals.  Unntak er arealer som er mindre enn 5m2, og arealer tett inntil gatemøbler, bygningsfremspring og lignende.  Slike arealer må komprimeres med egnet vibrasjonsplate med tilstrekkelig tyngde.

Prinsipp for gjenoppbygging

    Tykkelse (minimum)    
    Hovedveger Boligveger Fortau og gang
og sykkelveger
Asfalt Abl1 slitelaget
Skal 1 PMB i rund -kjøring
4 cm 4 cm 3 cm
  Abl 1 til bindelaget 4 cm 4 cm 3 cm
Grus grovt knust grus 2-58mm/
Maskinkutt 1l-120mm
60 cm
(+ cm avretting)
40 cm
(+10 cm avretting)
40 cm
(+10 cm avretting)
  Underbygging varierer varierer varierer
  Kablel /ledningssone er ledningseiers  ansvar      


Midlertidig istandsetting
Dersom permanent istandsetting av graving ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling (vintergraving) skal entrepenøren legge et midlertidig asfaltdekke med fortrinnsvis varm asfalt.

Kan ikke varm asfalt skaffes, kan det etter avtale med kommunen legges et midlertidig dekke av kald asfalt. 

Minimum tykkelse i kjørebanen er 4 cm., og på fortau 2 cm. Asfaltdekket skal komprimeres med vibrovals eller lignende. 

Ved slike reperasjonsarbeider kan vegholder kreve at asfalten freses ned i minimum tykkelse, og minimum 30 cm fortanning utenom skadet område.

Det tillates ikke å åpne for noen form for ferdsel på uasfaltert areal.  Untatt fra dette er gjelder spesielle arbeider hvor overnevnte krav kan skade kabler og rør som er under arbeid.

Krav om midlertidig dekke (kaldasfalt/varmasfalt) innføres ikke før aktiviteten ved anlegget er sluttført.  Pålagt pause initiert av vegholder grunnet eksempelvis trafikale hensyn.  Hensyn til beboere etc. utløser ikke krav om asfaltdekke. 

Ved langvarig graving over lengre strekk, hvor arbeidet ikke skal gjenopptas på sluttført/gjenfylt areal, må midlertidig dekke (asfalt) legges.  Dette for å ivareta trafikale hensyn.