• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kommunereformen

Kommunereformen

Arbeidet i 2017 med sammenslåingen mellom Klæbu og Trondheim

Felles formannskapsmøter Klæbu/Trondheim avholdt:

- 24.01.2017 - referat

 

Møter i 2017 i fellesnemnda:

- 14.februar 2017
- 25.april 2017
- 13.juni 2017
- 26.september 2017
- 24.oktober 2017
- 7.november 2017 - avlyst
- 5.desember 2017

Møter i 2017 i partssammensatt utvalg:

- 8.februar 2017
- 20.april 2017 - avlyst
- 7.juni 2017
- 20.september 2017
- 18.oktober 2017
- 1.november 2017 - avlyst
- 29.november 2017

Her ligger lenke til Trondheim kommunes innsynsløsning der saksdokumentene til møter i fellesnemnda og partssammensatt utvalg ligger

Fellesnemnda og partssammensatt utvalg

Arbeid med kommunereformen i 2016 

Felles formannskapsmøter Klæbu/Trondheim avholdt:

- 18.01.2016 - referat

- 05.02.2016 - referat

- 04.04.2016 - referat

- 23.08.2016 - referat

- 15.11.2016 - referat

Forhandlingsmøter med Trondheim kommune om intensjonsavtale:

- 27.01.2016 - referat

- 16.02.2016 - referat

- 01.03.2016 - referat

- 04.04.2016 - referat

Signert intensjonsavtale med Trondheim kommune - 04.04.2016

 

Kommunestyrets behandling av intensjonsavtalen 12.04.2016:

- Sakspapir - Protokoll

 

Innbyggerundersøkelse
Det var ønske om å foreta en innbyggerundersøkelse om fremforhandlet intensjonavtale og spørsmålet om sammenslåing med Trondheim kommune.

Nesten samtidig med folkeavstemninga ble det avholdt en innbyggerundersøkelse med samme tema som folkeavstemningen, der 800 innbyggere ble oppringt. Resultatene, som forelå den 2.mai, viser 64 % ja til sammenslåing, 26 % nei til sammenslåing og 11 % vet ikke.

Folkeavstemning
Spørsmålet om sammenslåing med Trondheim kommune ble lagt ut i en folkeavstemning, som ble avholdt den 9.mai 2016. Folkeavstemningen ble avviklet så nært opp til måten ordinære valg blir avviklet på som mulig. De tre stemmekretsene; Sjøen, Tulluan og Sletten hadde samme åpningstid som ved valg, og det var forhåndsstemming på rådhuset fra 18.april til 6.mai.

- Folkeavstemningen 09.05.2016 - Resultat

 

Kommunestyrets behandling av spørsmålet om sammenslåing med Trondheim kommune 16.06.2016:

- Sakspapir - Protokoll 

 

Politiske vedtak om kommunereformen videre utover i 2016:

- Formannskapet 30.06.2016 - Saksprotokoll

- Kommunestyret 08.09.2016 - Saksprotokoll

- Kommunestyret 20.10.2016 - Saksprotokoll

- Formannskapet 14.12.2016 - Saksprotokoll

I tillegg har både formannskap og kommunestyre blitt orientert og fått statusrapporter ved bort i mot hvert møte. Se under Saksdokumenter for de enkelte organ. 

 Arbeid med kommunereformen i 2015

- Sonderingsmøte med Melhus kommune 08.01.2015 - referat

- Sonderingsmøte med Trondheim kommune 15.01.2015 - referat

- Kommunestyrets vedtak 22.01.2015 - retningsvalg

- Kommunestyrets vedtak 22.01.2015 om folkeavstemning

- Fra fylkesmannen - oversikt over retningsvalg pr januar 2015

- Videre fremdriftsplan

- Styringsgruppens møte 05.02.2015

- Styringsgruppens møte 26.02.2015

- Sonderingsmøte med Skaun kommune 10.03.2015 - referat

- Arbeidsgruppens møte 11.03.2015 - referat

- Styringsgruppens møte 12.03.2015

- Avklarende samtaler med Midtre Gauldal kommune 17.03.2015 - referat

- Avklarende samtale med Malvik kommune 23.03.2015 - referat

- Styringsgruppens møte 26.03.2015

- Brev av 27.03.2015 fra ordføreren i Klæbu til ordførerne i Trondheim og Melhus

-  Arbeidsgruppens møte 09.04.2015 - referat

- Arbeidsgruppens møte 21.04.2015 - referat

- Styringsgruppens møte 23.04.2015

- Kommunestyrets vedtak 30.04.2015 om folkeavstemning

- Styringsgruppens møte 07.05.2015

- Arbeidsgruppens møte 19.05.2015 - referat

- Arbeidsgruppens møte 17.06.2015 - referat

- Kommunestyrets vedtak 25.06.2015 - drøfting av retningsvalg

- Fylkesmannens tilbakemelding på kommunenes rapportering pr 01.07.2015

- Arbeidsgruppens møte 18.08.2015 - referat

- Fylkesmannens brev av 07.10.2015

- Arbeidsgruppens møte 13.10.2015 - referat

- Styringsgruppens møte 15.10.2015

- Ordføreren i Klæbus brev av 21.10.2015 til ordføreren i Trondheim

- KMDepts brev av 28.10.2015

- Rapport av 08.12.2015 om utredning av 0-alternativet 

Arbeid med kommunereformen i 2014

- Kommunestyrets vedtak 02.10.2014

- Arbeidsgruppens møte 22.10.2014 - referat

- Arbeidsgruppens møte 28.10.2014 - referat - vedlegg

- Resultat fra spørreundersøkelse tatt opp 03.11.-12.11.2014

- Styringsgruppens vedtak 20.11.2014 - sondering og avklarende møter

- Arbeidsgruppens møte 25.11.2014 - referat

- Arbeidsgruppens møte 09.12.2014 - referat

- Arbeidsgruppens møte 16.12.2014 - referat

- Rapport fra utredning om retningsvalg - 18.12.2014

- Styringsgruppens møte 18.12.2014 - referat

 

 

Aktuelle lenker

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:
http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kommunal-styring/Kommunereformen/

Kommunesektorens organisasjon - KS:
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048

Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling::
http://distriktssenteret.no/temaer/kommunereform/

Lokalsamfunnsforeningen
http://lokalsamfunnsforeningen.no/