• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Systemvurdering

Systemvurdering   

Hovedansvarlig: Rådmannen

Frist: 1. mai.

Bakgrunnsmateriell: Virksomhetsplaner, utviklingssamtale, styringsdialog, årsmelding, kommuneplan, handlingsprogrammet og økonomiplan, budsjett og regnskap.

Retningslinjer for systemvurdering

I følge Opplæringsloven § 13-10 annet ledd skal kommunen som skoleeier og ansvarlig for grunnskoleopplæringen ha et forsvarlig system for vurdering og resultatoppfølging i grunnskolen. 

Skoleeier har ikke anledning til å delegere ansvaret etter opplæringsloven § 13.10 annet ledd til skolenivå. I følge lovforarbeidene står kommunen fritt i å utforme systemet ut fra kommunens behov, så lenge systemet er å anse som forsvarlig.

Med et forsvarlig system menes en struktur ordnet etter visse planmessige prinsipper, en struktur som er kjent i organisasjonen, en struktur som kan beskrives og som er aktiv i organisasjonen.

Kommunens system skal være egnet til å avdekke og vurdere om kravene til skolebasert vurdering blir ivaretatt. Kommunens system skal også sikre at det iverksettes adekvate tiltak for å rette på forholdene, dersom det kommer fram at forskriftens krav til skolebasert vurdering ikke er oppfylt.

Konsekvens: Rådmannen legger frem skolens årsmelding som en del av kommunens samlede årsmelding til politisk behandling. 

Skoleeier legger frem en samlet tilstandsrapport for grunnskolen i Klæbu kommune, og denne skal inneholde konklusjoner ut fra skolenes vurderingsarbeid. Rapporten kan også gjøre rede for særtrekk ved den enkelte skole dersom dette er naturlig.

En vurdering av selve kvalitetsvurderingssystemet skal inkluderes i saksframlegget og i diskusjonene i forkant.