• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Beskrivelse av tjenesten

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har fått 

 • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller
 • beskyttelse i en massefluktsituasjon

har du rett og plikt til gratis opplæring i norsk (550 timer) og samfunnskunnskap (50 timer).

Er du utlending mellom 16 og 67 år med

 • oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet, eller
 • oppholdstillatelse som arbeidstaker for en arbeidsgiver i Norge

har du plikt, men ikke rett til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap (til sammen 300 timer). Dette gjelder også for familiemedlemmer som er mellom 16 og 67 år. Kommunen kan kreve betaling for opplæringen.

Du får opplæring i samfunnskunnskap på et språk som du forstår, mens norskundervisningen vil bli gitt på norsk. Når du har gjennomført kurs må du ta prøver i begge fag.

Ordningen skal gi deg som utlending i Norge mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og ev. statsborgerskap.

Du vil få utarbeidet en individuell plan som tar utgangspunkt i ditt opplæringsbehov. Har du rett til gratis opplæring, får du mulighet til å ta tilleggsopplæring på inntil 2 400 timer dersom du har behov for det. Kommunen kan da teste kunnskapene dine for å finne ut om du trenger mer opplæring.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 67 år som har:

 • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
 • beskyttelse i en massefluktsituasjon
 • arbeidstillatelse
Veiledning

Er du folkeregistert i kommunen vil du få tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du kan også selv ta kontakt med kommunen og be om dette.

Vilkår

Oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller beskyttelse i massefluktsituasjon.

Administrasjon

Så snart du er folkeregistrert i kommunen, plikter kommunen å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du vil motta et opplæringstilbud senest tre måneder etter at du er folkeregistrert i kommunen eller selv har bedt om slik opplæring.

Klage

Du kan klage på avgjørelser om:

 • tildeling av opplæring 
 • vesentlige endringer i den individuelle planen 
 • at opplæringen blir stanset
 • permisjon

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lovverk 

Introduksjonsloven kap. 4 (Opplæring i norsk og samfunnskunnskap)

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere kap. 7 (Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap )

Utlendingsloven kap. 3 (Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv.)

Annen informasjon

Opplæringen er gratis for alle, bortsett fra arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi)