• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Utbygging Sørborgen skole


Byggestart er satt til 01.02.2017 2017. Ferdigstillelse av byggearbeidene er satt til 01.02.2018. Noe arbeid på uteområdene vil av sesongmessige årsaker måtte skje vår/sommer 2018.

På Sørborgen Skole skal det bygges et tilbygg for mellomtrinnet, 5. – 7. klasse med 225 elever, inntil dagens gymsal fra 1967. I tillegg skal administrasjon og lærerarbeidsplasser ombygges, med ny planløsning og tekniske anlegg. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise, kontrakten mellom klæbu kommune og entreprenør er innenfor godkjent kostnadsramme på 53 mill.kr. eks. mva.

Foreliggende forprosjekt er basert på skisseprosjekt av november 2015. Prosjektet bygger på tidligere analyser av tomten, og et ønske om et klart og kompakt nybygg. Mellomtrinnet blir etter ferdigstillelse liggende som et bygg med egen identitet, god plassering mot administrasjon og gymsal, og med egne innganger for hvert klassetrinn mot øst. Det skal opparbeides ny adkomst og uteområdet skal oppgraderes.

Utbedring av uteområdet for ungdomsskolen ble tatt med som opsjon i konkurransen og med bakgrunn i prosjektets økonomiske rammer innstilles det på at opsjonen utløses og utearealet for ungdomsskolen utbedres.

Dagens gymsal er fra 1967, og har tidligere også fungert som samfunnshus. Tilliggende kjøkken, som skal rives, har i det siste vært brukt som areal for SFO. Disse arealene erstattes andre steder i skolen. Gymsalen skal bestå og tydelig integreres i byggets helhet.

Den nye skolen bygges på delvis ubebygd areal, øst for dagens gymsal. Dette gir en effektiv byggefase, uten fare for driftsmessige konflikter. Dagens sidebygg til gymsal rives, og arealet frigjøres for nybygg.

Dagens administrasjon og kulturskole integreres som en naturlig del av anlegget.

Den nye skolen er bygd opp over en logisk tredeling, småskole, mellomtrinn og fellesfunksjoner, som utnytter terrenget og tomtens kvaliteter på en effektiv måte. Det er en ambisjon at skolen skal fungere i symbiose med kulturskolen, og bli et senter i nærmiljøet, med muligheter for mye bruk også utenom skoletiden.

Plan- og bygningslovens regler om universell utforming skal følges.
Kommunen har forventninger om et nytt og moderne skoleanlegg, med god og effektiv planløsning, robuste og miljøvennlige materialer, godt inneklima og lave driftskostnader.

Den totale trafikksituasjonen endres ikke av ombygningen av skolen. Adkomst til byggeplass er fra FV 921, på lokal vei og inn på sørsiden av bygget. Annen adkomst tillates ikke uten nærmere avtale med byggherre.

I byggeperioden skal det ikke settes opp stengsler, kontainer, brakker etc. som hindrer allmenn trafikk for kjørende og gående. Det skal tas hensyn til eksisterende rømningsforhold og muligheter for adkomst for brannbiler og renovasjon. Det skal tas hensyn til brukere av barneskole, ungdomsskole, idrettshall og fotballbane slik at deres adkomst holdes åpen for ferdsel.

Prinsippet for planløsningen av skolen følger pedagogiske retningslinjer, og hvor en hovedidè er at barna har større tilgjengelighet og kan få kontakt med alle, på tvers av årstrinn, gruppe og alder.

For å holde kostnaden på et realistisk nivå er en nødt til å tenke fleksibilitet, generalitet og bedre arealutnyttelse gjennom sambruk av arealer. Dette er forsøkt utnyttet til å skape et levende og inkluderende skolemiljø som gir nye muligheter.

Nybygget for mellomtrinnet skal fungere som en egen enhet, med tilhørende tekniske funksjoner. Det ligger likevel slik plassert at det er umiddelbar nærhet til gymsal, administrasjon og lærerarbeidsplasser.

Hvert klassetrinn har tre klasserom samt to grupperom. Arealet skal være åpent og trivelig, og være en møteplass for elever og lærere i mangfoldig aktivitet, og med god kontakt mellom rommene og resten av skolen. I tillegg er det et nytt musikkrom, med to tilhørende øvingsrom.

Hvert klassetrinn har en egen garderobe, med egen inngang og toaletter. Garderobene er lagt med adkomst fra utearealet, en for hvert årstrinn.

Dagens administrasjon ligger i det som kalles F-fløya, og skal bygges om med ny planløsning og nye tekniske anlegg. Dette inkluderer nye kontor på administrasjon, 3 nye lærerarbedisplassrom, samt nytt møterom. Dagens musikkrom bygges om til å bli ny base for kulturskolen, med øvingsrom og arbeidsplasser.

Musikkrommet er lagt inn som en egen boks, med ekstra krav til lydisolasjon. Dette stiller store krav til utførelse og lydegenskaper. Det er i tillegg to øvingsrom, med tilsvarende strenge krav til lydegenskaper. I kjeller skal eksisterende rom for trommeundervisning utvides og ombygges, med lystilgang via lysgraver. I kjeller er det et eksisterende kunstrom som flyttes inn til ny kjeller.

Det skal etableres ny renholdssentral i kjeller ved gymsalsgarderober. Det etableres to nye tekniske rom i kjeller, i hovedsak for ventilasjon.

Nybygget har en kompakt form i to etasjer, som søker å tilpasse seg dagens formspråk, men med noen nye elementer, bla annet glasskarnapp på plan 2, samt elevinnganger i farget glass. Alle fasader er tenkt kledd i tre, svartbeiset, som ungdomsskolen. Plasseringen og formen medvirker at bygningen ruver lite i terrenget og glir godt inn i situasjonen. Uteområdet danner naturlige plasser for adkomst og de ulike aldersgruppene, og til ulike aktiviteter.

All detaljering skal ha høy håndverksmessig kvalitet på utførelsen, hvor det ved valg av materialer og utførelser skal tas spesielle hensyn til miljø, energiøkonomi, drift og vedlikehold.