• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Planer

Kommuneplan

Kommunestyret skal senest ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

I planstrategien defineres de planoppgaver kommunen må prioritere for å tilrettelegge for den samfunnsutviklingen planstrategien forutsetter.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Kommunen skal også ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-1.

Kommuneplan for Klæbu

Kommuneplan 2010-2021

Kommunestyret vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, i møte 09.06.2011 kommuneplan 2010-2021. 

Planen omfatter samfunnsdel og arealdel, og det foreligger planbeskrivelse med bl.a. konsekvensutredning av nye tiltak i arealdelen.

Samfunnsdel

Bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Temakart hovedveger

Temakart for gronn strek

Temakart gronn strek

Planbeskrivelse

Deler av plankartet og bestemmelsene er senere endret og supplert gjennom to kommunedelplaner:

Kommunedelplan for massedeponi:

Plankart

Bestemmelser og retningslinjer

Kommunedelplan Tanem-Tulluan:

Plankart

Planbestemmelser

 

Gjeldende plankart kan best ses i vår kartløsning 

Planstrategi for Klæbu kommune

Temaplaner og delplaner

Temaplaner og delplaner

Beredskapsplaner

Beredskapsplaner

Reguleringsplaner 

Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser. 

Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Detaljeringsgraden er avhengig av formålet med planen, og om det er behov for videre detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunkt nærmer seg. Gjennom reguleringsplan fastsettes det hvordan, og til hvilke formål, arealene innenfor planen kan utnyttes og eventuelle vilkår knyttet til bruken.

En vedtatt reguleringsplan er en politisk beslutning der kommunestyret avveier ulike hensyn og interesser. En effektiv reguleringsplanprosess skal utvikle forslag til planløsninger, involvere de som blir berørt på en relevant måte, og gi et helhetlig grunnlag for kommunetstyrets vedtak i plansaken.

Reguleringsplanen i det kommunale plansystemet

Reguleringsplanen skal følge opp føringer lagt i kommuneplanen. I utgangspunktet er det krav om reguleringsplan direkte i loven for store tiltak. I tillegg kan det fastsettes krav om reguleringsplan i kommuneplanens arealdel. Det lovbestemte kravet om reguleringsplan gjelder for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. plan- og bygningsloven § 12-1.

Det må også vurderes om reguleringsplaner vil utløse konsekvensutredning, herunder om det er behov for planprogram. I kommunal planstrategi kan kommunen bestemme hvilke reguleringsplaner kommunen selv, eller i samarbeid med andre, vil utarbeide i kommunestyreperioden.

Når skal det utarbeides reguleringsplan?
  1. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. For tiltak som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn vil det normalt også være krav om utarbeidelse av konsekvensutredning om det ikke allerede foreligger, jf. plan. og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. 

  2. Når kommunen i arealdel til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal lages reguleringsplan før byggetiltak.

  3. Der kommunen i planstrategien har fastlagt at det skal lages reguleringsplan.

  4. Når kommunen ellers finner behov for det for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern med hensyn til berørte private og offentlige interesser.
Igangsatt planarbeid
Offentlig ettersyn
 Vedtatte reguleringsplaner

 

Utbyggingsavtaler

Inngåtte utbyggingsavtaler
Prinsippavgjørelser

Planer i Trondheim kommune 

Lag og foreninger i Klæbu ønskes velkommen til verksted på tema byutvikling.

Trondheim kommune inviterer til verksted om byutvikling 13. mars på Strindheim skole eller 20. mars på Kattem skole.

Se mer informasjon her: 

Trondheim kommune

Facebook 

NB! Påmeldingsfrist torsdag 8. mars.

 

Planer for byutvikling i nye Trondheim kommune

Er du interessert i byutvikling i nye Trondheim?

Trondheim kommune arbeider for tiden med flere planer og utredninger som også vil få betydning for Klæbu.

Byutviklingsstrategien skal angi retning for en klimavennlig byutvikling, og vil blant annet ta opp spørsmål om hvor det skal foregå fortetting, vekst og utbygging.

En kommunedelplan for lokale sentrum og knutepunkter skal legge grunnlaget for utvikling av attraktive og lokale sentrum.

Klæbu sentrum er nevnt som ett av disse sentrene i den nye kommunen.

Trondheim kommune inviterer til dialog om byutvikling fram mot 2050 – her kan du lese mer.