• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Feste av kommunal tomt - innløsning

Når du fester en kommunal tomt, leier du denne ved å betale en årlig festeavgift til kommunen. Leieperioden, det vil si festetiden, kan være avgrenset eller på livstid. Innløsning av festeavtalen innebærer at du overtar rettigheten til tomten ved å kjøpe den fra kommunen.

Du kan kreve å få innløst en festetomt etter 30 år (om ikke kortere tid er avtalt), eller når festetiden er ute.

Etter 30 år av festetiden, kan du også kreve å få innløst festetomten:

 • annethvert år for bolig
 • hvert tiende år for fritidshus

Fester du en tomt på livstid, kan følgende personer kreve innløsning av tomten etter din død:

 • ektemake
 • livsarvinger
 • fosterbarn som er likestilt med livsarvinger
 • personer som de siste to årene har tilhørt samme husstand som deg

Personer som eier bolig eller fritidshus på en kommunal festet tomt, eller deres arvinger.

Innløsning av tomtefeste er regulert i tomtefesteloven § 37 og innløsningssummen kan beregnes på to måter:

 • Med utgangspunkt i den festeavgiften du betaler til kommunen fastsettes innløsningssummen til 25 ganger den festeavgiften du betaler på innløsningstidspunktet, regulert med konsumprisindeksen (KPI). Hvis dere har avtalt en lavere innløsningssum, er det denne som skal brukes.
 • 40 % av tomteverdien på innløsningstidspunktet med fradrag for eventuell verdiøkning som du har tilført tomta. Tomteverdien kan ikke settes høyere enn markedsverdien.

I praksis vil kommunen kun benytte seg av muligheten til å kreve innløsning til 40 % av tomteverdien i de tilfeller der tomten er relativt verdifull og/eller festeavgiften er relativt lav.

Kartverket (Tinglyse eierskiftet)

Kostnader for innløsning av festetomt er regulert i kommunens gebyrregulativ og skal betales av deg som er fester, om ikke annet er avtalt.

Når du overtar tomten, må denne registreres i matrikkelen som din eiendom. Ved en slik registrering må du betale følgende gebyrer til Kartverket:

 • dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av beregnet innløsningssum
 • tinglysingsgebyr for kjøp av tomten
 • tinglysingsgebyr for skjøte

I tillegg må du betale følgende til kommunen:

 • behandlingsgebyr iht. plan- og bygningsloven § 33-1
 • gebyr for fradeling/opprettelse av ny matrikkelenhet
 • eventuelt behandlingsgebyr for innløsning av festetomt

Tomtefesteloven kap. 6 (Innløsning og forlengelse)

Plan- og bygningsloven § 33-1 (Gebyr)

Dokumentavgiftsloven kap. 2 (Dokumenter som gjelder rettigheter i fast eiendom)

Ønsker du å løse inn en festet tomt, sender du en skriftlig krav til kommunen senest ett år før innløsningstiden er ute. Oppgi hvilken tomt det gjelder, utløpsdato for festetiden i tillegg til fødselsnummer og kontaktinformasjon.

Krav om innløsning av festet tomt må sendes kommunen senest ett år før festeavtalen utgår.

Er festeren avgått ved døden, er fristen ett år etter at festeren døde.

Når kommunen har mottatt kravet ditt, sender de deg en erklæring om sletting av festekontrakt. Denne må undertegnes av deg som fester og returneres kommunen. Sammen med erklæringen mottar du en faktura for kjøpesummen og kommunens kostnader knyttet til innløsningen.

Når kommunen har mottatt undertegnet erklæring og du har betalt fakturaen, sender kommunen skjøtet til tinglysing. Du mottar det tinglyste skjøtet og en faktura fra Kartverket.

Kommunen stopper innkreving av festeavgiften fra det tidspunktet du har betalt for tomten.

Beregn KPI-regulert tomteavgift (SSB)

tomtefeste, eiendomskjøp, eiendomssalg, bygsel, festetomt, leietomt, hytte, bolig, eiendom, innløsing, tinglysning, eiendomsoverdragelse, tomtekjøp, tomtesalg, fritidshus, hus, fritidsbolig, fritidseiendom, hyttetomt, boligtomt, festekontrakt, festetid, leie, bortleie, utleie, tomteleie, festesum, festeavgift, leieavtale, festeavtale, KPI, innløsningsrett, innløsingsrett,