• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Fyrverkeri – salg og oppbevaring

Skal du selge fyrverkeri i klasse II eller III (se definisjon i forskriftens § 1-3), trenger du tillatelse fra kommunen.

Du trenger også tillatelse for å oppbevare fyrverkeri og kommunen kan gi tillatelse for mengder inntil 500 kg. Skal du oppbevare mer enn dette, må du søke om tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Virksomheter som skal selge og oppbevare fyrverkeri.

  • Salg til forbruker skal bare skje over disk og i perioden 27. til 31. desember.
  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og kunne legge fram firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og sikkerhetskrav i forskrift om eksplosjonsfarlig stoff.
  • Salg og utlevering kan ikke foregå i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra bensinstasjon.
  • Du må utpeke en ansvarlig person over 20 år og eventuelt også en stedfortreder. Disse må ha gjennomgått sertifiseringskurs i handel med fyrverkeri som arrangeres av Norsk brannvernforening og kunne legge fram politiattest. En av personene må være tilstede ved utsalgsstedet når salget foregår.
  • Fyrverkeriet må være godkjent for salg i Norge og påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen sikrer at fyrverkeriet opptrer som forutsatt og ikke skader personer eller eiendom.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Norsk brannvernforening

Kommunen kan kreve et gebyr for behandling av søknaden.

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 (Definisjoner)

Du søker kommunen på eget skjema. Sammen med søknaden må du sende kart over området for utsalgssted og lager, risikovurdering, gyldig kursbevis for ansvarshavende og en brannteknisk beskrivelse av utsalgssted og lager.

Innen 1. mai i salgsåret.

Kommunen skal behandle søknaden din så snart som mulig og senest innen én måned. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil vurdere om salgs- og lagringsstedet oppfyller kravene som myndighetene har satt. Kommunen vurderer også kompetansen til den ansvarshavende og stedfortreder.

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Fyrverkeri, pyroteknisk vare, brann- og eksplosjonsvern, eksplosiver, brannvern, brannfarlig vare, raketter, nyttårsraketter